Scholenproject wordt educatieproject

Vanaf het schooljaar 2018 – 2019 wordt het Amstelveense scholenproject een landelijk educatieproject met een verbreding naar thematische inhouden en doelgroep.

Zo wordt de inhoud van het thema `Herdenken’ vanuit het concept 1WO2 verbreed. Niet alleen beperken we ons tot het herdenken van historische migratiegeschiedenis van Nederlanders uit het Indonesië naar Nederland in de jaren vijftig van de vorige eeuw maar ook tot de migratiegeschiedenis van slaven of (KNIL)-soldaten uit Afrika maar ook die van contractarbeiders uit Java en India naar Suriname in de 19de eeuw.

Ook de doelgroep wordt verruimd: niet alleen de schoolgaande jeugd maar ook volwassenen willen we bij het educatieprogramma `Ontmoeten & (Her)denken’ betrekken zoals dialoogprogramma’s in buurthuizen, gebedshuizen enzovoorts. Dus niet alleen op onderwijsprogramma’s voor scholen voor basis-, voortgezet en lerarenopleidingen maar nu ook op voorlichtings- en vormingsactiviteiten voor volwassenen. Soms deden we dat al door te participeren in wandeltochten over de Tweede Wereldoorlog en in dialoogactiviteiten van de stichting Dialoog-in-actie bij bijvoorbeeld buurthuizen en woonzorgcentra.

Ook is de focus niet alleen meer op Amstelveen gericht. We zullen vooral ook samenwerken met vrijwilligersorganisaties in Amsterdam en Stichtse Vecht en ook elders in het land ondersteunen we verwante initiatieven. Ons uitgangspunt zoals in Amstelveen was dat we enige tijd met onze onderwijsprogramma’s en beschikbare menskracht scholen tijdelijk ondersteunen en dat ze daarna dit zelf verder moeten oppakken.

Ook op managementgebied waarin we vanaf 1982 het concept van Transcultureel Denken en Handelen hebben ontwikkeld om bruggen te slaan tussen (sub)culturen. Daaruit kwamen een aantal projecten voort waar Edu Dumasy als onderwijskundig projectleider, schooldirecteur- en / of bestuurder was betrokken. Dit leidde tot in de praktijk beproefde concepten van Vitale kwaliteitszorg gericht op kwaliteitsverbetering van het onderwijs met gebruikmaking o.a. van een Schoolontwerpmodel, Transculturele communicatie gericht op Ouderbetrokkenheid en kleurrijke dialogen bij leerlingen en volwassenen, Lokale Burgerschapsvorming gericht op Kleurrijk Ontmoeten en (Her)denken, Betrokkenheidsleren gericht op het ontwikkelen van Betrokken Zelfredzaamheid, 1WO2-concept hebben ontwikkeld, zullen de activiteiten worden doorgezet. Zo is projectleider Edu Dumasy als Directeur-bestuurder a.i. in de jaren 1998 – 2020 vijf keer werkzaam geweest. Daar heeft hij voornoemde concepten – soms impliciet – in de praktijk gebracht met een schoolteam. Zijn huidige opdracht is om vanaf maart 2019 tot 1 januari 2020 enkele van deze beproefde onderwijsprogramma’s in praktijk te brengen zoals Vitale Kwaliteitszorg’ en mogelijk ook Lokale Burgerschapsvorming’. Dat doet hij op de Algemene Hindoeschool Vahon in Den haag als directeur-bestuurder a.i.. als voortzetting op een workshop uit 16 oktober 2015.

Daartoe zullen we ons logo veranderen met de Amstelveens stadscontouren naar de wereldbol ingebed in een spraak en denkballon. Deze omslag van Amstelveen naar landelijk is in gang gezet door de vertrokken burgemeester Mirjam van`t Veld. Zij wilde een gemeentelijke stichting oprichten die de resultaten van vijf jaar pilotactiviteiten wilde borgen. De nieuwe stichting lukt het maar niet die na een jaar op te richten en wilde bovendien tegen de gemaakte afspraken in, de doelstellingen veranderen. Zo zou er geen plaats meer zijn voor de geschiedenis van Amstelveen en de mondiale benadering van de Tweede Wereldoorlog en resteerde alleen nog de ontmoeting met kwetsbare groepen en religies. Een dergelijke beperkte en eurocentrische benadering konden wij als vrijwilligersgroep niet accepteren waarna we besloten ons uit de nieuwe stichting terug te trekken. We zoeken nu naar nieuwe mogelijkheden om onze pilotresultaten te borgen en te professionaliseren zodat de leraren deze lessen zelfstandig kunnen geven zonder onze noozakenlijke inbreng.

Geef een reactie