Scholenproject wordt educatieproject

Vanaf het schooljaar 2018 – 2019 wordt het Amstelveense scholenproject een landelijk educatie project met een verbreding naar inhoud en doelgroep zoals volwassenen. Niet alleen richten we ons zoals dat tot nu het geval was alleen op onderwijsprogramma’s voor scholen voor basis-, voortgezet en lerarenopleidingen maar voortaan ook op voorlichtings- en vormingsactiviteiten voor volwassenen. Soms deden we dat al door te participeren in wandeltochten over de Tweede Wereldoorlog en in dialoogactiviteiten van de stichting Dialooginactie bij bijvoorbeeld buurthuizen en woonzorgcentra. Verder zullen we de samenwerking met vrijwilligersorganisaties in Amsterdam en Stichtse Vecht intensiveren die een beroep doen op eigen subsidiefondsen. Daartoe zullen we ons logo veranderen met de Amstelveens stadscontouren naar de wereldbol ingebed in een spraak en denkballon. Deze omslag van Amstelveen naar landelijk is in gang gezet door de vertrokken burgemeester Mirjam van`t Veld. Zij wilde een gemeentelijke stichting oprichten die de resultaten van vijf jaar pilotactiviteiten wilde borgen. De nieuwe stichting lukt het maar niet die na een jaar op te richten en wilde bovendien tegen de gemaakte afspraken in, de doelstellingen veranderen. Zo zou er geen plaats meer zijn voor de geschiedenis van Amstelveen en de mondiale benadering van de Tweede Wereldoorlog en resteerde alleen nog de ontmoeting met kwetsbare groepen en religies. Een dergelijke beperkte en eurocentrische benadering konden wij als vrijwilligersgroep niet accepteren waarna we besloten ons uit de nieuwe stichting terug te trekken. We zoeken nu naar nieuwe mogelijkheden om onze pilotresultaten te borgen en te professionaliseren zodat de leraren deze lessen zelfstandig kunnen geven zonder onze noozakenlijke inbreng.

Geef een reactie