Aanpak

De verschillende doelen en aspecten van het scholenproject komen tot uitdrukking in het volgende model die op deze website uitgewerkt worden:

[imagelinks id=”1323″]

Van 2013 t/m 2018 vond in Amstelveen het scholenproject `Ontmoeten & (Her)denken’ als pilot plaats in samenwerking met 12 basisscholen en een school voor voortgezet onderwijs. De behoefte van de Stichting Herdenking Gevallen en Slachtoffers in Nederlands-Indië waaronder dit scholenproject in deze pilotperiode financieel deels viel, wilde meer kennis en aandacht vragen bij onze jeugd over de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië en de nasleep daarvan. Vandaar de Transculturele benadering die we hebben toegepast in het overbruggen van culturele verschillen geformuleerd door personen met een Nederlands-Indische achtergrond.

Tegelijk verscheen de gemeentelijke diversiteitsnota Gastvrij Amstelveen gericht op het tegengaan van discriminatie van kwetsbare groepen. Daarmee werd de inhoud gekoppeld aan een kwaliteitsimpuls van het onderwijs en de behoefte van de scholen aan ontmoetingsonderwijs, burgerschapsvorming en levensbeschouwelijke vorming.

Vandaar dat de leeractiviteiten gericht zijn op het opzetten van leeractiviteiten om het Ontmoeten van mensen uit specifieke doelgroepen zoals kwetsbare mensen te koppelen aan het Herdenken aan de slachtoffers en gebeurtenissen aan de Tweede Wereldoorlog wereldwijd (1WO2). Niet alleen informatie maar vooral het zelfstandig denken door middel van dialogen stond daarbij voorop. Vandaar dat `her’ tussen haakjes staat.

 

De gemeente en de scholen zouden de onkosten van dit vrijwilligersproject vergoeden als er een ruimere invulling aan werd gegeven zoals een mondiale benadering van de Tweede Wereldoorlog met als doel het stimuleren van de Betrokken Zelfredzaamheid van de leerlingen van Amstelveense scholen in het kader van Duurzaam Samenleven in `Kleurrijk Amstelveen’ met zijn 133 culturen. Dat betekende het ontwikkelen van leeractiviteiten die aansluiten bij de leefwereld van de leerlingen.

De concrete invulling via leeractiviteiten werd aan een stuurgroep en werkgroep met twee voormalige schooldirecteuren en een groep vrijwilligers overgelaten.

 

Vandaar dat gekozen werd om te werken met modern onderwijskundige en filosofische inzichten die in theoretische concepten als Betrokkenheidsleren en Kleurrijk Communiceren tot uitdrukking komt.

Omdat het programma zich vooral richt op Kleurrijke scholen met leerlingen met uiteenlopende achtergronden, werd verder gekozen voor het concept van Transcultureel denken en handelen om de leerlingen vanuit een open leefhouding naar het anders-zijn van mensen uit kwetsbare groepen te kijken. Een zekere culturele flexibiliteit gekoppeld aan het stellen van eigen grenzen op basis van een eigen waardenkader om daarover het zelfstandig denken te stimuleren, kenmerkt het leerproces.

Zo ontstond het concept van de school als `Transculturele Ontmoetingsruimte’ waarin de vermogens van de leerlingen (voelen, denken en willen) alle aandacht zouden krijgen. Dit kan alleen gebeuren als sprake is van een Vitale School, een school die als levend organisme wordt beschouwd waar leerkrachten, leerlingen en ouders gezamenlijk zorgen voor Bildung (persoons- en identiteitsvorming), Ausbildung (vakgericht opleiden) en spiritualiteit (eigen passie en betrokkenheid ontwikkelen).

In overleg met de scholen en lerarenopleidingen werden in de pilotperiode 2013 t/m 2018 zes leerarrangementen ontwikkeld die kunnen uitmonden in tien evenementen. Over de afzonderlijke activiteiten van deze modulair opgebouwde leerarrangementen werden lesbrieven gemaakt ter ondersteuning van de leerkrachten. De school maakt zelf de keuze welke lesbrieven en leeractiviteiten (gastlessen, leskisten en onderzoeksopdrachten) uit de leerarrangementen ze wil gebruiken.