Duurzaam samenleven

Duurzaam samenleven, betreft het samenwonen in een stabiele samenleving waarbij elk individu ondanks alle verschillen de mogelijkheid heeft om zich in vrijheid te ontwikkelen in harmonie met zijn omgeving.

Samenleven in een Kleurrijke Samenleving heeft te maken met iemands levensstijl- of levenskunst waarmee hij zich in en tussen andere (sub)culturen beweegt in een steeds pluriformer wordende samenleving. Het Centraal bureau voor de Statistiek verwacht dat in 2016 70.000 nieuwe asielzoekers in Nederland zich als inwoner zullen inschrijven. In totaal komen er 240.000 immigranten. Daartegenover staan 151.000 emigranten. In 2035 telt Nederland naar schatting 18 miljoen inwoners.

Duurzaamheid heeft betrekking op processen op langer termijn.

Het heeft te maken met zowel externe ontwikkelingen in de leefwereld van het kind als interne ontwikkelingen van zelfzorg dat aansluit bij zijn persoonlijke maatschappelijke vorming en zijn welbevinden.

Essentieel voor het project is om in het kader van duurzaamheid de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten. Dat doen we door aan te sluiten bij hun:

– Sociale leefwereld: het gezin, familie, vrienden, hobbyclubs, medeburgers

– Fysieke leefwereld: de wijk en de gemeente Amstelveen, de wereld

– Culturele leefwereld: muziek en de beeldcultuur uit de digitale wereld

– Het inzetten via de eigen innerlijke kracht.

 

Verder spelen bepaalde waarden een rol om de duurzaamheid te vergoten. We onderscheiden de volgende: betrouwbaarheid, eerlijkheid, oprechtheid, solidariteit en rechtvaardigheid. Uiteindelijk zijn de verschillende leerarrangementen de leerlingen erop gericht om de jeugd nieuwe kennis en existentiële ervaringen op te laten doen: co-creatie. Zo kunnen we bijdragen aan de algemene vorming en een persoonlijk waardenkader om zo de Betrokken Zelfredzaamheid van de leerlingen te vergroten.

 

Duurzaamheid in de fysieke leefwereld en culturele leefwereld – ook wel omgevingseducatie genoemd – is belangrijk. Inhoudelijk zullen andere Amstelveense organisaties zoals de NME (Natuur en Milieu Educatie), de muziekschool en de twee musea houden zich daarmee bezighouden.
Wij zullen ons in dit scholenproject in het kader van ontmoetingsonderwijs en burgerschapsvorming ons vooral richten op Sociale Duurzaamheid.

Maar wat is `samenleven’?

Samenleven is om kunnen gaan met de vrijheid en de kernwaarden van onze open democratische samenleving in relatie tot diversiteit van de mensen.

Samenleven betekent onder meer participatie aan de samenleving, dat je je actief inzet voor goede sociale relaties met de mensen in je omgeving. Dat hoeft niet alleen mensen te zijn die je dierbaar zijn zoals familie of vrienden maar ook mensen die je minder goed kent of beroepsmatig mee omgaat zoals winkeliers en dienstverleners.

Onze open democratische samenleving heeft zich historisch zo ontwikkeld en onze voorvaderen hebben daarvoor ook moeten strijden zoals in de Tweede Wereldoorlog. Een open democratische samenleving houdt in dat iedereen even gelijke kansen krijgt om zich met al zijn talenten te ontplooien. Dat gebeurt in zo groot mogelijke vrijheid binnen de gemaakte afspraken die ook internationaal zijn vastgelegd zoals in de mensenrechten. Dat heeft te maken met de kernwaarden van onze samenleving die ook gekoesterd dienen te worden en onze jeugd daarmee moet leren omgaan. Daarom is het belangrijk dat ze weten welke kernwaarden daartoe behoren en hoe en je je daarvoor kunt inzetten om ze te behouden en kunt toepassen.

 Open houding

 Samenleven betekent ook dat je respect hebt voor andersdenkenden, je verdraagzaam opstelt en discriminatie vooral tegen mensen uit kwetsbare groepen tegengaat. Dat houdt een open leefhouding in tegenover het anders-zijn van mensen maar waarbij je ook je grenzen kan stellen als je ze eenmaal hebt leren kennen.

 

Streven naar sociale rechtvaardigheid

Samenleven in een pluriforme samenleving houdt in dat mensen van elkaar kunnen verschillen en dat anderen dat kunnen accepteren mits dit niet indruist tegen afgesproken regels. Iedereen kan daarbij zijn talenten inzetten ondanks dat die niet altijd even gelijkwaardig worden gewaardeerd. Minder talentrijke mensen of mensen die in een kwetsbare positie zijn terechtgekomen kunnen zo gemarginaliseerd worden. Daarom is het voor duurzaam samenleven nodig dat iedereen streeft naar zo rechtvaardig mogelijke sociale verhoudingen bij de gehele bevolking en zich daarvoor als kritisch betrokken burger zo actief mogelijk inzet.

 Voorkomen van discriminatie op grond van leeftijd, huidskleur, geloof en seksuele geaardheid

 Mensen kunnen verschillen op grond van leeftijd, huidskleur, geloof en / of seksuele geaardheid en andere persoonlijke hoedanigheden. Dergelijke verschillen kunnen soms groepsgebonden aspecten hebben zoals taal en rituelen van een godsdienst. Onder invloed van historische, politieke of en / of religieuze factoren kunnen groepsleden in oorlogsgebieden elkaar daardoor vijandig gaan bejegenen. In een open democratische samenleving beoordelen we mensen vanuit een democratische houding vooral op hun individuele kwaliteiten en tekortkomingen en niet als groep. We proberen op een goede manier problemen op te lossen. Door het stimuleren van onderlinge dialogen leert men elkaar beter kennen en gelijkwaardig te behandelen. Iemand beoordelen als groepslid kan immers gemakkelijk leiden tot vooroordelen en discriminerend gedrag.

Tweede Wereldoorlog

We willen een bijdrage leveren aan het Duurzaam Samenleven in Kleurrijk Amstelveen door naast het organiseren van Ontmoetingen met kwetsbare groepen ook aandacht te schenken aan het Herdenken van de Tweede Wereldoorlog. Op deze manier krijgen de leerlingen met al hun verschillende culturele, religieuze en maatschappelijke achtergronden meer een gemeenschappelijke binding. Ook leren ze vanuit verschillende denkkaders een complexe situatie als de Tweede Wereldoorlog vanuit een mondiaal historisch perspectief te benaderen. Door te oefenen om vanuit verschillende perspectieven naar de werkelijkheid te kijken en dit toe te passen op de huidige tijd hopen we bij te dragen aan een nuancering van van standpunten en een vermindering van de polarisatie in de samenleving. Vandaar onze aandacht ook voor anti-discriminatielessen bij ontmoetingen en in relatie tot de Tweede Wereldoorlog. Door vanuit verschillende denkkaders te denken kunnen we streven naar verzoening tussen de voormalige oorlogsvijanden zoals Nederland – Japan en Indonesië iets waar we ook sinds 2014 bij de Indië herdenkingen in het Amstelveense Broersepark aandacht aan besteden.

Een voorbeeld is de verzoening met Japan als voormalige oorlogsvijand in Nederlands-Indië. We hebben hiervoor een video `tussen Haat en Verzoening’ ontwikkeld en zijn betrokken bij activiteiten van de landelijke Stichting Dialoog NJI (Nederland-Japan-Indonesië) zoals onze organisatiebijdrage aan het jaarlijkse Dialoogcongres in 2015 (Voorburg) en 2016 (Utrecht). Aan de andere kant verzorgen bestuursleden van deze vereniging gastlessen en ontwikkelen ze lessen die wij ook kunnen gebruiken.

woorden-duurzaam-samenleven

 

20160512-speurtocht-onderweg1-2