Missie/visie

Wet primair onderwijs

Het educatieproject Ontmoeten & (Her)denken is primair gericht om in een kleurrijke omgeving van verschillende culturen de kwaliteit te verbeteren.

Vooral richten we ons op het onderwijs waar steeds meer sprake is van Kleurrijk Onderwijs met leerlingen van verschillende culturele, godsdienstig-levensbeschouwelijke en etnische achtergronden.

Zo geldt voor basisscholen de Wet Primair Onderwijs met de kerndoelen waar in artikel 8.3 Wet op het primair onderwijs & artikel 17 Wet op het voortgezet onderwijs in staat:

In de beide onderwijswetten voor primair en voortgezet onderwijs staat expliciet vermeld dat scholen verplicht zijn aandacht te besteden aan burgerschap.

Het onderwijs:

  1. gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving,
  2. is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, en
  3. is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten.

Sociale Duurzaamheid

In feite is de wettelijke basis voor burgerschapsvorming gericht op de sociale cohesie in de samenleving langdurig te bevorderen oftewel sociale duurzaamheid. Dat willen we via educatie bereiken: onderwijs en vorming.

De Tweede wereldoorlog èn duurzaam samenleven om onze vrijheid en democratie te koesteren liggen aan de oorsprong van het Amstelveense scholenproject. Zo proberen we zowel de schoolgaande jeugd als hun ouders een bijdrage te laten leveren aan Duurzaam Samenleven in Kleurrijk Amstelveen met zijn bijna 140 culturen in 2018.  We sluiten ons daarbij aan bij de visie van World Commission on environment and Development van de Verenigde Naties in het rapport “Our Common future”:
“Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”.  Duurzaamheid heeft te maken met maatschappelijk verantwoord leven, milieu, ecologie en toekomstgericht . Veelal wordt de term duurzaamheid omschreven aan de hand van een theorie: de drie P’s:
People (mensen)
Profit (winst)
Planet (aarde)

Wij zullen in het scholenproject ons bezig houden met  de voor ons belangrijkste P: mensen en vooral de schoolgaande jeugd. Dat doen we door dialogen te stimuleren tussen jeugd en volwassenen met al hun individuele verschillen en ook met sociale groepen die zich onderscheiden met een eigen cultuur, religie en levensbeschouwing, etniciteit, nationaliteit,  seksuele geaardheid en / of andere vormen van diversiteit.  We benadrukken datgene wat wat ons vooral bindt vooral dat we een gezamenlijke sociale leefomgeving met elkaar delen. Op die manier proberen we de leerlingen zich bewust te laten worden en bij te laten dragen aan onze gemeenschappelijke Amstelveense identiteit om daarmee het Duurzaam Samenleven te bevorderen.

Voorbeelden zijn

  • kennis nemen van actuele ontwikkelingen in de wijk en de gemeente en historisch besef van van Amstelveen en vooral die van de Tweede Wereldoorlog vanuit een mondiaal perspectief
  • onze gemeenschappelijke kernwaarden: de mensenrechten, onze wetgeving en onze democratische beginselen om in vrijheid te kunnen leven.

Via thema’s zoals Ontmoeten en Herdenken willen we vooral transculturele bruggen slaan tussen de diversiteit aan sociale groepen met hun verschillende achtergronden. We zullen dat bij onze `aanpak’ verder uitwerken.

Doelstelling

De algemene doelstelling is om een onderwijsprogramma voor lokale burgerschapsvorming te ontwikkelen om de Betrokken Zelfredzaamheid van de scholieren te stimuleren, alsmede de zelfstandige denkkracht bij jongeren over Duurzaam Samenleven te bevorderen.

Meer specifieker luidt die:

Dat wil ze bereiken door in samenwerking met (lokale, landelijke en mogelijk ook internationale) organisaties:

  1. Ontmoetingen aan te gaan met mensen uit verschillende sociale groepen, in het bijzonder kwetsbare groepen;
  2. Het herdenken van oorlogsgebeurtenissen en de daarbij gevallen slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog in Nederland en het voormalig Nederlands-Indië met de nasleep daarvan om daarmee het historisch besef van hun eigen leefwereld te vergroten en het leren omgaan met onze democratische vrijheden.

Uiteindelijk streven we op langer termijn naar drie ontwikkelingen in basis- en voortgezet onderwijs:

  1. Lesbrieven over het ontmoeten van negen religies / levensbeschouwingen
  2. Een jaarlijkse Ontmoetings- en (Her)denkingsdag met 3 wisselende scholen en door leerkrachten zelf gegeven voorbereidingslessen
  3. Lesbrieven en leeractiviteiten gericht op het Gedeelde Verleden tussen Nederland en Indonesië op scholen in Nederland èn Indonesië.

Missie en visie

20150430-synagoge-jj-135-copyUit het bovenstaande blijkt onze missie:  de schooljeugd stimuleren tot een weldenkende, kritische empathische burger die vanuit zijn vertrouwde leefomgeving de wereld verder verkent.

Op deze wijze hopen we dat de scholieren zich kunnen ontwikkelen tot een eigen vorm van lokaal burgerschap dat voor ons de vorming tot een weldenkend, kritisch en betrokken burger inhoudt:
– Weldenkendheid is het zelfstandig denken om tot eigen oordeelsvorming te komen
– Kritisch zijn is het toetsen van gebeurtenissen in het eigen leven aan waarden en het persoonlijk moreel kompas ook in relatie tot het kritisch volgen van het politieke beleid en het ontmaskeren van `fake news’
– Betrokkenheid is het zich kunnen inleven  in de mensen in je omgeving en met name voor kwetsbaren in onze gemeente / samenleving en van daaruit streven naar wereldburgerschap.

De visie die we daarbij hebben richt zich op op het opzetten een doorlopende leerlijn vanaf groep 7 van de basisonderwijs in de vorm van van heemkundige leerarrangementen met educatieve evenementen rond de thema’s Ontmoeten en (Her)denken.

De persoonlijke vorming van leerlingen (Bildung) op de  Kleurrijke Amstelveense scholen staat daarbij voorop zoals in de kerndoelen staan omschreven.Daarbij willen we ook bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van de wereldoriënterende vakken in de leergebieden ontmoetingsonderwijs, burgerschapsvorming en levensbeschouwelijke vorming gericht op 21ste eeuwse vaardigheden

Hoe doen we dat?

Dat willen we bereiken door in samenwerking met lokale en landelijke organisaties heemkundige leerarrangementen en educatieve evenementen te ontwikkelen gericht op het :
– Ontmoeten van kwetsbare groepen en andere gemeenschappen uit hun Amstelveense leefwereld om discriminatie  en vooroordelen te herkennen, te begrijpen en daarna los te laten (Hannah Arendt)
– Herdenken van historische gebeurtenissen met name uit de Tweede Wereldoorlog vanuit een mondiale benadering (1WO2) om via persoonlijke verhalen en beelden onze democratische verworvenheden en Vrijheid als moreel ijkpunt te nemen.

Toelichting:

We willen via onderwijsprogramma’s uitgewerkt in een zes leerarrangementen met tien educatieve evenementen de betrokkenheid met èn het historisch besef over hun sociale leefomgeving stimuleren bij de Amstelveense schooljeugd. Om een beter beeld te kunnen krijgen over de toekomst dient onze schooljeugd zich immers rekenschap te geven over wat er gebeurde in het verleden zoals de Tweede Wereldoorlog door de bezetting in Amstelveen nazi-Duitsland en militaristisch Japan als bezetters van het voormalig Nederlands-Indië. Veel Amstelveense inwoners gaan gebukt onder het leed dat ze toen ervaren hebben. Amstelveen heeft geen toekomst als ze zich niet bekommert over het verleden van de inwoners. Op deze manier kunnen we zowel bij de jeugd de betrokkenheid met de diversiteit aan mensen in hun leefomgeving als het lokale verleden vergroten vanuit het historisch perspectief.

Hoe willen we dit bereiken?

Het bovenstaande willen we bereiken door het ontwikkelen van leeractiviteiten rond de thema’s Ontmoeten en (Her)denken. Dat gebeurt  in de vorm van zes heemkundige leerarrangementen  en tien educatieve evenementen gericht op het vergroten van de Betrokken Zelfredzaamheid van de schooljeugd als vorm van lokaal burgerschap.  Zo willen we dat er aandacht wordt besteed aan het unieke en bijzondere van elk kind, om het volledige eigen mens-zijn tot ontwikkeling te brengen en te laten zijn.We willen het reguliere programma voor wereldoriëntatie verdiepen met een op de eigen lokale leefwereld van de leerlingen (Amstelveen) gericht vormingsprogramma (Bildung).

Deze leerarrangementen zijn in feite basale levenslessen.  Daarbij gaat het om dieper liggende vragen zoals wie ben ik? Wat is mijn unieke plek in dit grotere geheel? Vooral via de educatieve evenementen met een voortraject aan lessen, gastdocenten en interactieve (digitale) doe-oefeningen, hopen we dat ze zelf inzicht krijgen in hun eigen unieke eigenschappen zodat ze die verder gaan ontwikkelen. Daardoor krijgt diversiteit in de samenleving een meerwaarde.  Op deze manier leert een leerling zijn eigen uniciteit te ontdekken en tot zelfstandig denken en handelen  te komen in relatie tot zijn sociale leefomgeving.

De leergebieden burgerschapsvorming, ontmoetingsonderwijs en levensbeschouwelijke vorming in het basisonderwijs en de vakken maatschappijleer en geschiedenis in het voortgezet onderwijs bieden daartoe goede mogelijkheden.

Logo

Ons logo weerspiegelt deze missie en visie: de contouren van Amstelveen met zijn vier gemeentekruisen en de Amstel als oostelijke grens omkaderd door een kleurrijke spreek- en denkballon als symbool van het stimuleren van denkprocessen en dialogen ten behoeve van lokaal burgerschap:

logo-oh_png