Ontmoeten van kwetsbare groepen

Anti-discriminatie

Op basis van de nota’s Gastvrij Amstelveen (2012), Mensen maken Amstelveen (2016) en de jaarlijkse nota  Kwaliteitsimpuls primair onderwijs besteden we naast andere doelgroepen vooral aandacht aan de verschillende kwetsbare groepen in Amstelveen zoals vluchtelingen, religies, zigeuners, bejaarden, homoseksuelen enzovoorts. Het zijn groepen die soms gediscrimineerd worden wat wordt bijgehouden in de Amstelveense discriminatiemonitor. Kennis en het daadwerkelijk ontmoeten van deze mensen zodat begrip en compassie met hun achtergronden en maatschappelijke positie ontstaan, is belangrijk voor de leerlingen. Zo kunnen ze bijdragen tot Duurzaam Samenleven.

We denken dat ontmoetingen vooral praktisch van aard moeten zijn waarbij de leerlingen met personen uit deze groepen activiteiten doen om elkaar beter te leren kennen en nieuwe ervaringen en kennis op te doen (co-creatie). Maar daar dient wel voorbereiding aan vooraf te gaan waarbij de leerlingen basiskennis opdoen in de vorm van een algemeen referentiekader zodat ze die Amstelveense doelgroep in een bepaalde setting kunnen plaatsen.

We zullen hieronder enkele voorbeelden uitwerken: oorlogskinderen en senioreneducatie.

Actie oorlogskinderen in Syrië in 2016

Een van de kwetsbare groepen zijn de Syrische vluchtelingen. In 2015 zouden er 400 gehuisvest worden in het kantoorgebouw Kronenburg (zie foto hiernaast). Alleen statushouders hebben er medio 2016 echter enkele maanden in gezeten en andere Syrische gezinnen woonden verspreid over Amstelveen en hun kinderen zitten op Amstelveense scholen. Onder de Joodse inwoners van Amstelveens was toen nogal onrust ontstaan over hun komst.  De onrust werd weggehaald door Syrische comité die in 2015 eerst een culturele avond verzorgde voor buurtbewoners en ook onze voormalige burgemeester Mirjam van `t Veld heeft toen bemiddeld. Ze heeft zich tijdens haar bestuursperiode (2014 t/m 2017)  sterk gemaakt voor de vluchtelingen ondanks bedreigingen aan haar adres. Ongetwijfeld heeft haar goede optreden bijgedragen aan het feit dat ze in 2016 werd genomineerd een van de tien beste burgemeesters van de wereld.

Ook vanuit het scholenproject vroegen we aandacht voor de vluchtelingen en vooral de oorlogskinderen in syrië. Zo hebben we  vanaf 2016 meegedaan  aan de actie `een tas voor Aleppo’ voor oorlogskinderen in Syrië, een actie die de Amstelveense stadsdichter Matthijs den Hollander  samen met het plaatselijke Syrische comité o.l.v. Karam Kanho is begonnen. Hieraan hebben vier Amstelveense basisscholen in 2016 voor de zomervakantie en drie basisscholen eind van het jaar meegedaan.  De start werd gegeven op de derde ontmoetings- en Herdenkingsdag op 11 mei 2016 in de Kruiskerk in Amstelveen en dit leidde tot verschillende schoolinitiatieven.

De Eerste Amstelveense Montessorischool, de Cirkel, de Willem Alexanderschool, de Roelof Venemaschool en de Zwaluw in Nes aan de Amstel hebben daarvoor in de eerste fase schooltassen ingezameld die in containers naar een dorp bij de Syrische grens zijn verscheept en daar in ontvangst zijn genomen.

tassen-roelof-venema

In 2017

In december 2017 hebben we in verband met Kerstmis de derde fase met vijf basisscholen gehouden met o.a. scholen waar Syrische vluchtelingenkinderen op zitten. Er zijn daarvoor opnames gemaakt voor het Jeugdjournaal (de Westwijzer) en RTVamstelveen (de Linde en de Cirkel).

Daarvoor zijn alle Amstelveense basisscholen uitgenodigd met een uitnodigingsbrief, een voorbeeldbrief voor ouders en de twee volgende posters:

 

De schooltassen worden opgehaald door het Syrische comité of medewerkers van het scholenproject en opgeslagen in een loods die als die vol is richting Syrië gaat.

De eerste voorbeeldles die  in 2016 is uitgeprobeerd op basisscholen de Cirkel en de Willem Alexanderschool werden door medewerkers van het scholenproject verzorgd samen met het Syrische comité. Nu kan elke school zijn leerlingen zelf via deze lesbrief en in een introductie-video op de actie voorbereiden. Eventueel is voor de docenten een powerpoint als presentatie en een lesbrief met leerlingen opdrachten beschikbaar. Wat de leerling erg aanspreekt is als de tassen in Syrië door de kinderen in ontvangst worden genomen.

Zie ook digitale leskist voor opdrachten die de leerlingen evenuteel ook thuis met de ouders kunnen doen.

Van dit project is zowel in 2016  als in 2017  een verslag gemaakt.

Deze verkorte video geeft een goede impressie van de hele actie eind 2017. In februari 2018 kwamen de schooltassen van de vijf scholen aan in Syrië. Van de ontvangstname zijn deze video en foto’s gemaakt.

Ook in 2018 kunnen alle Amstelveewnse scholen weer meedoen aan de vierde fase van deze actie een tas voor Aleppo.

Ze kunnen dat via deze website kenbaar maken of via de mail: ontmoetenherdenk@gmail.com.

Senioreneducatie

Naast vluchtelingen zijn ook bejaarden – al dan niet gehuisvest in een woonzorgcentrum – een kwetsbare groep,

Vanaf 2014 proberen we senioren (vanaf pensioengerechtigde leeftijd) en bejaarden (boven 80 jaar) in contact te brengen met jongeren. Dat kan als gastdocent op scholen of meedoen met dialogen. Zo hebben we op de Michiel de Ruyterschool intergeneratiedialogen georganiseerd met nog zelfstandig wonende Indische bejaarden en van woonzorgcentrum Middenhoven. In samenwerking met de stichting Dialoog-in-Actie hebben we in 2016 in woonzorgcentrum de Torenaer in Amsterdam. Edu Dumasy vertelde daar zijn persoonlijk levensverhaal van zijn migratie uit Nederlands-Indië waarbij de aanwezige Indische ouderen ook daarover begonnen te praten. Daarna ontstonden bij de 50 andere Nederlandse medebewoners ook reacties dat tot dialogen leidden o.a. over de verzoening met de voormalige oorlogsvijanden Duitsland, Japan en Indonesië. De Indische ouderen kunnen vervolgens het project afsluiten met het bijwonen van de Indië-herdenking op 14 of 15 augustus in Amstelveen of Den Haag of de eigen locatie en worden gestimuleerd om als gastdocent les te geven. We hopen dit laatste Amsterdamse project ook in andere steden toe te kunnen passen.

Senioren-educatie kan zich op drie manieren manifesteren:
a. Als Ontmoetings- bijeenkomst met Indische en andere senioren
b. Intergeneratiedialogen met scholieren (Amstelveen)
c. Gastdocentschap met persoonlijk verhaal.