Ontmoeten van religies/levensbeschouwingen

Betrokken handelen

Het aantal godsdienstige jongeren neemt nog steeds drastisch af terwijl de behoefte in de samenleving aan waarden en normen en burgerschapsvorming  waarin de jeugd hun sociale betrokkenheid met hun omgeving toont toeneemt.
Om de toenemende segregatie tegen te gaan is overheidsbeleid nodig maar ook dat scholen burgerschapsonderwijs serieus nemen om de leerlingen te laten nadenken over waarden en normen.
Dit is ook een belangrijk doel van dit scholenproject gericht op lokale burgerschapsvorming waarin de leerlingen ook kennis hebben van de betekenis van religie en levensbeschouwelijk denken.

We laten ons daarbij ook inspireren door de ideeën van Karen Armstrong. Zij stelt dat dat gelovigen teveel belang zijn gaan hechten aan de juiste leer en dat seculieren op hun beurt geweld afschuiven op religie. Ze is kritisch op de Westerse voorkeur voor seculariteit. Volgens Armstrong maakt het ons blind voor staatsgeweld en voor de verbindende krachten van religie.
Armstrong zegt dat geloof niet gaat over waarheden, maar over betrokken handelen. Ze benadrukt compassie als gemeenschappelijke kern in religieuze tradities. Ze vindt ook dat staat en religie gescheiden moeten zijn.

Daarbij sluit ze aan bij de uitgangspunten van ons scholenproject van Betrokken Zelfredzaamheid en het transcultureel overbruggen van culturele en religieuze verschillen. Om die betrokkenheid vooral met hun leefomgeving te realiseren beginnen we in de wijk en de gemeente van de leerling.
De gebedshuizen en herdenkingsmonumenten in de gemeente bieden goede aanknopingspunten om leerarrangementen en lesbrieven daarover te maken. Basiskennis over religies en levensbeschouwingen is nodig om betrokken op anderen te raken.

Doordat de leerlingen zich inleven in de eeuwenlange betrokkenheid van gelovigen in en met hun omgeving, kan het hun inspireren ook op eigen gebieden hun passie te ontwikkelen.

Leerlingen van de Piet Heinschool krijgen les van een jonge Joodse gastdocent en bekijken religieuze voorwerpen uit de plaatselijke synagoge 

Religie en levensbeschouwing

Onder religie (Religare, Latijn voor verbinden) wordt meestal één van de vele vormen van zingeving, of het zoeken naar betekenisvolle verbindingen, verstaan. In bredere zin duidt het woord `religie` op een meer algemene vorm van spiritualiteit, gevoelens, gedachten met betrekking tot de zin van het leven in relatie tot óf een macht of manifestatie. De term godsdienst passen we toe op de drie monotheïstische religies: jodendom, christendom en islam.

Bij het uitwerken van de lesbrieven hanteren we onderstaand overzicht van mystieke en spirituele tradities, levensbeschouwingen en religies:

 

godsdienstzuilen

 

Wij zullen een selectief aantal lesbrieven maken gekppeld aan leerarrangementen over:

  • Mystieke en spirituele tradities.
  • Levensbeschouwingen: humanisme en de exoterische levensbeschouwing de vrijmetselarij.
  • Godsdiensten (monotheïsme): jodendom, christendom (PKN) en islam.

Er zijn hierover een aantal lessen gegeven die nog in lesbrieven worden uitgewerkt.

In 2017 of 2018 hopen we over de achtergronden van het katholicisme in de Amstellanden te verzorgen met drie nieuwe scholen die deelnemen aan de vierde Ontmoetings- en Herdenkingsdag in de Urbanuskerk in Bovenkerk.

Zo vinden we het belangrijk dat de leerlingen kennis hebben van de gebedshuizen in hun omgeving als cultureel verschijnsel en wat zich daar afspeelt. Openbare scholen zullen vooral godsdienst het als cultureel verschijnsel behandelen. Bijzondere (religieuze) scholen zullen ook meer oog hebben voor inhoudelijke aspecten van geloven en waarden en normen.

 

Gebedshuizen in Amstelveen

[imagelinks id="1331"]

 

 

160520-oh-dag-combinatiefoto-syrische-vluchtelingen