Sponsors

Steun van de gemeente, schoolbesturen en particulieren

De gemeente Amstelveen was in de pilotperiode 2013 t/m 2017 onze eerste en belangrijkste sponsor om de onkosten te bestrijden. Het project paste binnen het beleid van de gemeente Amstelveen zoals uitgewerkt in de diversiteitsnota Gastvrij Amstelveen (2012),  over de gelijke behandeling van mensen op basis van etniciteit, levensbeschouwing, leeftijd en seksuele geaardheid. Daarna kwamen de onkostenvergoedingen vanuit de kwaliteitsnota impuls onderwijs en Mensen maken Amstelveen (vanaf 2016).

In 2012 – nog  onder het bewind van burgemeester van Zanen –  had de toenmalige VVD-onderwijswethouder Herbert Raat als eerste dit initiatief omarmd en steeds grote betrokkenheid getoond. En ook zijn opvolger Maaike Veeningen van D66 en andere vertegenwoordigers van politieke partijen hebben meermalen bepaalde leeractiviteiten bezocht en geopend. In de periode van haar aanstelling 2013 t/m 2017 was vooral  burgemeester Mirjam van `t  Veld   een vurig pleitbezorger van dit scholenproject.  In 2013 schreef ze daarover een column in Christen-democraat en bracht ze het scholenproject meermalen ter sprake in haar jaarlijkse toespraak op de Indië-herdenking sinds 14 augustus 2015.

Ook de verschillende politieke partijen, de levensbeschouwelijke groepen hebben in navolging van burgemeester Mirjam van `t Veld   meermalen unaniem hun instemming  laten blijken met dit scholenproject. Zo hebben we op 16 april 2015 ingesproken bij de  commissie Algemeen Bestuur en Middelen waarbij alle – zowel rechtse als linkse – partijen hun volledige steun hebben gegeven en op 9 maart 2017  zich hebben uitgesproken voor continuering van het scholenproject Ontmoeten & (Her)denken.  Op de raadsvergadering van 22 maart werd dit nog eens bevestigd en alle partijen beloofd met een plan te komen.  Zie ook de highligts.

Op 31 januari hebben we in de Raadscommissie Burgers & Samenleving verantwoording afgelegd over de pilotperiode en als burgerinitiatief hebben we gepleit voor de educatieve programma’s interculturele dialogen en het concept `Museum-zonder-muren’ ontleend aan de Amsterdamse Transvaalbuurt. Dit idee is voortgekomen uit de zogeheten sjoelgroep waar dit scholenproject deel van uitmaakt en pleit voor behoud van deze oude sjoel aan de Randwijcklaan 13 in Amstelveen. Dat is gelukt toen ze op 30 januari met vier personen hebben ingesproken bij de Raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur. De gemeente heeft 1,1 miljoen beschikbaar gesteld om dit gebouw en op te kopen en er – mogelijk ook de oorlogsbunker bij de Pauluskerk  – een educatieve functie aan te geven.

Naast de gemeente Amstelveen en enkele particulieren hebben ook de schoolbesturen Amstelland en Amstelwijs  in de vierjarige pilotperiode elk drie  jaar lang ondersteund om de onkosten te dekken. Vanaf februari 2018 faciliteren deze schoolbesturen daarnaast ook vijf bovenbouwleerkrachten van 4 verschillende basisscholen. Zij zijn aan het scholenproject toegevoegd om het lesmateriaal toegankelijker te maken voor hun collega’s zodat ze voortaan de lessen zoveel mogelijk zelf kunnen geven. Dit laatste is met vijf scholen goed gelukt bij de Tas voor Aleppo in december 2017 waarbij in deze derde fase zo’n 1000 Amstelveens gezinnen 600 schooltassen hebben gevuld voor een leeftijdgenoot van hun kind in Syrië.

Het succes van de activiteiten hebben we ook te denken aan enkele particuliere sponsors zoals de stichting Theo Jansen die de tentoonstelling Aanpassen in 2013 subsidieerde en een anonieme particulier die de digitalisering van een oude film over de mobilisatie van Amstelveen (nieuwer-Amstel) in 1938 bekostigde.

Vanaf 1 augustus 2017 gaan we in het kader van het gemeentelijk project `mensen maken Amstelveen‘ onder een nieuwe stichting werken als een gemeenschappelijk initiatief van de gemeente en de schoolbesturen Amstelland en Amstelwijs nog in gang gezet door ex-burgemeester Mirjam van `t Veld.  Vanaf 18 januari 2018 is de ontwikkelgroep met vijf docenten gestart die al het lesmateriaal tlegankelijk zal maken voor de scholen. Daarmee kunnen we dit oorspronkelijke samenwerkingproject van  de Stichting van het Indië monument en  Amstelveen Oranje verder professionaliseren zodat het kan worden ingebed in het curriculum van de scholen.

 

De ontwikkelgroep met vier van de vijf leerkrachten

Op 1 oktober 2017 is burgemeester van `t Veld als burgemeester vertrokken en opgevolgd door burgemeester Eenhoorn die dit scholenproject onder de nieuwe stichting hopelijk zal ondersteunen. Omdat de gemeenteraad (via de commissie Algemeen Bestuur en Middelen) haar volledige steun op 16 april 2015 heeft gegeven en dit heeft herhaald op 9 maart  en op 22 maart 2017 , heeft het gemeentebestuur in het kader van het project Mensen maken Amstelveen verdedigd en toegezegd dat het scholenproject  onder een nieuwe stichting gecontinueerd gaat worden.

Men benadrukte vooral het doel van het scholenproject is om het historisch besef van de Amstelveners en vooral de jeugd te vergroten  vooral in relatie tot de Tweede Wereldoorlog en met elkaar daarover in gesprek te komen. Het gehele project waarin ook Amstelveen oranje is betrokken, omvat ook ontsluiting van een digitaal beeldbankarchief, een onderzoek naar Amstelveense Joden uit de Tweede Wereldoorlog (`Nooit meer teruggekomen’) en een herdruk van het boek `Jaren van Verduistering’ van Tini Visser over de Tweede Wereldoorlog in Amstelveen.

Naast de gemeente Amstelveen hebben ook de schoolbesturen Amstelland en Amstelwijs het project vanaf het schooljaar 2013 – 2014 ondersteund met een gezamenlijke subsidie om de onkosten te dekken zoals in 2017 de Lesbus Wereldexpress  en vanaf 2018  vijf toegevoegde leerkrachten. Ook andere sponsors hebben ons geholpen zoals de tentoonstelling Aanpassen in de bibliotheek door het Theo Jansen fonds en een particuliere sponsor heeft een film uit 1939 gedigitaliseerd over de bouw van de Pauluskerk en hoe Amstelveen zich met mobilisatieoefeningen voorbereid op de Tweede Wereldoorlog. En natuurlijk waren de tientallen vrijwilligers sponsors door hun belangeloze inzet en enthousiasme en stelden de gebedshuizen gratis hun ruimtes ter beschikking voor de jaarlijkse Ontmoetings- en Herdenkingsdag.

Lokale politici aanwezig bij enkele educatieve evenementen

Ontmoeten en Herdenken gecombineerd

Het Herdenken van de Tweede Wereldoorlog en de strijd tègen de Duitse en Japanse bezetters en het streven naar Democratie en Vrijheid, werd geleidelijk in een breder perspectief geplaatst.  In 2012 verscheen de Amstelveense diversiteitsnota Gastvrij Amstelveen. De toenmalige initiatiefnemer Axel Boomgaars van Groen Links was door zijn aanwezigheid bij de Ontmoetings – en Herdenkingsdagen en zijn inbreng,  vanaf het begin een van de belangrijkste supporters van het scholenproject. Door deze nota kreeg vanaf die tijd ook het Ontmoeten van kwetsbare en andere sociale groepen in het kader van  Duurzaam Samenleven in Kleurrijk Amstelveen hoge prioriteit. Het gaat daarbij vooral om de discriminatie van kwetsbare groepen te signaleren en die tegen te gaan door middel van bewustwording bij de jeugd. Hoe kunnen we al die 140 culturen in Amstelveen duurzaam met elkaar laten samenleven is een van de belangrijkste vragen van dit scholenproject.  Dat kan zoals de Amstelveense burgemeester Mirjam van `t Veld in haar Nieuwjaarstoespraak van 2017 aangeeft: door het micro-vertrouwen tussen burgers te vergroten.

Vandaar dat we in het scholenproject aandacht besteden aan basiskennis over die verschillende sociale en vooral kwetsbare groepen en de jeugd met deze groepen in contact brengen. Het gemeentelijk project `mensen maken mensen‘ vormt voor het scholenproject. vanaf 2016 het kader . Hierin wordt o.a. het historisch besef van de eigen Amstelveense leefwereld benadrukt omdat het een gezamenlijke binding aan de burgers geeft ondanks alle verschillen in cultuur, religie enzovoorts. Vandaar de tweeledige thematiek van dit scholenproject `Ontmoeten- en (Her)denken’ om de leerlingen tot een weldenkende, kritische empathische burger te stimuleren, tot Amstelveens burgerschap.

We komen dan tot de volgende formulering van ons doel van het thema Ontmoeten:

Het ontmoeten van Amstelveense gemeenschappen van kwetsbare burgers die mogelijk gediscrimineerd worden op basis van levensbeschouwing / religie, ras, etniciteit en seksuele voorkeuren (LHBTI) en andere interessante betekenisvolle mensen en groepen zoals kunstenaars uit de Amstelveense leefomgeving.

16 april 2015: presentatie van het scholenproject door coördinator Edu Dumasy in de

gemeenteraad (cie. Algemeen Bestuur en Middelen) en het forum religieuze gemeenschappen in Amstelveen.

 

Steun vanuit de scholen

Het scholenproject kan alleen op de lange duur succesvol zijn als het gedragen wordt door de leerlingen, de leerkrachten, ouders en de lokale gemeenschap èn een zekere kwaliteit garandeert. Vandaar dat we in het eerste jaar (2013) steeds uitvoerig met leerlingen en leerkrachten de activiteiten geëvalueerd hebben en de programma’s waar nodig hebben bijgesteld. Daarna hebben we bij het evalueren volstaan met informele gesprekken en het werken met wordclouds. De leerlingen konden – na een evaluatiegesprek in de klas – in twee woorden hun indruk van de lessen kenbaar  maken.

Tegelijk willen we via onderwijsprogramma’s bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit  en bijdragen aan de plannen voor toekomstige ontwikkelingen van het Amstelveense onderwijs. Dat doen we door aanvullende heemkundige leerarrangementen te ontwikkelen gericht op de Amstelveense leefwereld van de leerlingen. De gemeentelijke nota kwaliteitsimpuls onderwijs  en de beleidsnota’s van de schoolbesturen Amstelwijs en Amstelland zijn daarbij leidend. In een gesprek van vertegenwoordigers van het scholenproject en de twee schoolbesturen Amstelland en Amstelwijs afgelopen 27 maart  en 15 november 2017 werd gerefereerd aan de volgende beleidsdoelen:

a. Verbinden en dialoog met de omgeving

b. Burgerschap en identiteit

c. Duurzaamheid en de samenleving

 

Maar ook houden we rekening met wat er in de Amstelveense samenleving leeft bij de verschillende sociale groepen. Zo hebben we op de jaarlijkse bijeenkomst met de Amstelveense geloofsgemeenschappen in 2014 verteld over het scholenproject waarbij we van de aanwezigen algemene bijval kregen. Zo werd gesteld dat dit programma ook kan dienen voor de invulling van  levensbeschouwelijke vorming op scholen en wel vanuit een Amstelveens perspectief.

De lokale politici Herbert Raat (VVD), Axel Boomgaars (Groen Links) en burgemeester

Mirjam van `t Veld  (CDA) in actie bij onze schoolactiviteiten.

Regionale samenwerking in de toekomst

De scholen zullen vanaf 2017 geleidelijk het onderwijsproject zelf gaan uitvoeren ondersteund door de nieuwe stichting. Ze kunnen daarbij gebruik maken van een uitgebreid netwerk dat we hebben opgebouwd van verenigingen zoals de Vriendenkring van het Indië monument, religieuze, levensbeschouwelijke en etnische groeperingen, buurthuizen, woonzorgcentra en de Stadsdorp Elsrijk en Villa Randwijck.

Vanaf augustus 2017 zal het scholenproject vallen onder de landelijke Stichting Ontmoeten & (Her)denken om de scholen blijvende ondersteuning te bieden via o.a. lesbrieven. Bovendien kan in regionaal verband van de Amstellanden de samenwerking gecontinueerd woerden met de Amsterdam en Stichtse Vecht. Mogelijk dat later dan andere steden kunnen volgen die hun belangstelling reeds kenbaar hebben gemaakt.

We proberen in Amstelveen zoveel mogelijk samen te werken met verwante organisaties. Een voorbeeld is het lespakket ‘Er reed een trein naar Sobibor’ waarover een muzikale symfonie is gemaakt. Binnen dit lespakket  staat de indrukwekkende levensgeschiedenis van de voormalige kampbewoners Jules Schelvis  die ook aan ons scholenproject heeft meegedaan.

Door zonder winstoogmerk te werken en politiek en levensbeschouwelijk onafhankelijk te zijn, willen we de leerkrachten van scholen in Amstelveen en elders in het land – openbaar, bijzonder of particulier- werk uit handen nemen. Via dit scholenproject willen we zo ook de samenwerking tussen scholen en de verbetering van de onderwijskwaliteit stimuleren. In de pilotperiode hebben we steeds een jaarlijkse financiële verantwoording van de gemaakte onkosten afgelegd via de Stichting die het Indië monument in Amstelveen beheert en een IBAN-status heeft. Ook verantwoorden hebben we jaarlijks onze inhoudelijke werkzaamheden bij de subsidiegevers die de onkosten hebben gedekt: de gemeente Amstelveen en de schoolbesturen Amstelland en Amstelwijs.

Vanaf augustus 2017 vallen we onder een nieuwe gemeentelijke stichting Ontmoeten & (Her)denken die de ontwikkelde leeractiviteiten zal consolideren. Zowel de gemeente zal tot 1 januari 2018 als de schoolbesturen die vier leerkrachten ter beschikking zullen stellen, zullen we het project verder inhoudelijk ontwikkelen waaronder de jaarlijkse Ontmoetings- en Herdenkingsdag en de actie voor oorlogskinderen `een Tas voor Aleppo’.