Toekomst

Een heroriëntatie

In 2018 vond er een heroriëntatie plaats als gevolg van een conflict tussen enerzijds onze vrijwilligersgroep met het Indiëmonument en anderzijds een nieuw stichtingsbestuur i.o..

Twee gepensioneerde schooldirecteuren (Edu Dumasy en Evert de Graaf) bepaalden in de pilotperiode augustus 2013 t/m 2017 het beleid in samenspraak met de leerkrachten, schoolbesturen, vrijwilligers en lokale politici. Zowel de gemeente als de schoolbesturen lieten de scholen daarbij vrij om de voor hen passende onderwijsactiviteiten te bepalen gerelateerd aan de thema’s Ontmoeten en Herdenken. Met ons scholenproject dat in feite een burgerinitiatief was, sloten we daarbij aan bij de beleidsnota’s diversiteitsnota Gastvrij Amstelveen, kwaliteitsimpuls onderwijs en `mensen maken Amstelveen’. Steeds legden we na uitvoering van de activiteiten naast evaluatienota’s en besprekingen ook aan de gemeente verantwoording af door in te spreken bij de raadscommissies op 16 april 2015 en 31 januari 2017. Onder leiding van burgemeester van `t Veld die proactief beleid maakte, was de opdracht van de gemeente steeds om meer scholen erbij te betrekken en lessen te verzorgen. In totaal hebben we met 15 scholen samengewerkt en meer dan 100 lessen / activiteiten verzorgd waarvoor lesvoorbereidingen werden gemaakt. Dus dit waren geen lesbrieven waarmee de docenten zelf de lessen konden verzorgen.

Discussie over de richting

Het vierde en vijfde pilotjaar (2016 – 2018) waren beoogd als overgangsjaren naar een nieuwe stichting waarbij formeel het Amstelveense Indië monument nog de eindverantwoordelijke zou zijn.

De oprichting van de nieuwe - door de gemeente bekostigde - stichting echter niet doorgegaan door verschil van inzichten tussen enerzijds de vrijwilligers van het scholenproject waarvan projectleider Edu Dumasy de woordvoerder was en anderzijds de voorzitter van deze beoogde nieuwe stichting.

Er waren verschillen in:

  • li>Tempo: na meer dan een jaar (januari 2017 - februari 2018) was het voorlopige stichtingsbestuur niet in staat gebleken de nieuwe stichting op te richten. Door de ambtelijke stroperigheid waarmee deze organisatie handelde ( 8 vergaderingen !) konden een aantal activiteiten niet doorgaan en ook niet snel worden ingespeeld op nieuwe situaties en behoeften in de samenleving.
  • Deskundigheid en betrokkenheid: in het vier personen tellende stichtingsbestuur was wel deskundigheid op het gebied van cultuureducatie en voortgezet onderwijs, maar niet op het gebied van de geschiedenis van Amstelveen en het één Tweede Wereldoorlog concept (1WO2) over de Tweede Wereldoorlog wereldwijd w.o. Nederlands-Indië en actuele oorlogen. Het verzoek om extra bestuursleden aan te stellen die deze deskundigheid wel bezaten en waarvoor de burgemeester van `t Veld suggesties deed, werd zomaar afgewezen. Geen enkel bestuurslid was bovendien woonachtig in Amstelveen
  • Implementatie: door de traagheid en vele vergaderingen moest in 2017 de vierde Ontmoetings- en Herdenkingsdag al worden uitgesteld en nu dreigde dat ook weer in 2018 te gebeuren. Daar zouden wederom de leerlingen van drie scholen de dupe van zijn geworden. Aangezien met de vrijwilligers en de scholen reeds afspraken waren gemaakt en ook de schoolbesturen en Amstelveen Oranje het per se wilde laten doorgaan, was het vertrouwen tussen het nieuwe stichtingsbestuur en de achterban van vrijwilligers weg.
  • Doelstelling: pas na een jaar kregen we de doelstelling van de conceptstatuten voor ogen die afweek van de doelstelling die vanaf het begin van het project was geformuleerd. Zo missen we daarin aandacht voor de geschiedenis van Amstelveen en de Tweede Wereldoorlogen waardoor het thema `Herdenken’ dreigde te verdwijnen.

De beperkte - voor ons niet acceptabele doelstelling - van het nieuwe stichtingsbestuur i.o. omdat het niet met burgemeester van `t Veld was afgesproken:

Doelstelling van de vrijwilligersgroep en het Indiëmonument:

Het gevolg was dat de samenwerking werd opgezegd tussen het nieuwe stichtingsbestuur en de 40 vrijwilligers van het scholenproject Ontmoeten & (Her)denken. Daarmee moest ook de ontwikkelgroep van vijf docenten - die door de schoolbesturen werden beschikbaar gesteld - hun werkzaamheden die net opgestart waren, beëindigen. Een extra belemmering was er een nieuwe interim-burgemeester Bas Eenhoorn en een nieuw college van bestuur was gekomen die een ander beleid voerden dan de vertrokken burgemeester Mirjam van `t Veld.

Het ligt nu aan het nieuwe gemeentebestuur of deze in 2018 nieuw beleid gaat maken waarbij de schoolbesturen Amstelland en Amstelwijs zich hopelijk zullen aansluiten. Met inspraakgroepen over Historisch besef zoals op 11 juli 2018 probeert het nieuwe college nu nieuwe beleidsdoelen te formuleren waarbij we echter geconfronteerd worden met ambtelijke tegenwerking.

Toch is het scholenproject ondanks deze beleidsherformulering op verzoek van de schoolbesturen èn Amstelveen Oranje in 2018 doorgegaan. Zo werden nog de acties een Tas voor Aleppo eind 2017 en 2018 èn de Ontmoetings- en Herdenkingsdag van 5 juli 2018  georganiseerd. Net zoals in 2015 waarin bij die laatste activiteit onder leiding van een projectgroep zo'n 40 vrijwilligers actief waaronder oorlogsoverlevenden uit de Tweede Wereldoorlog.  Vanaf het schooljaar 2018 - 2019 is het Amstelveense project veranderd in een landelijk educatieproject met aandacht voor scholen maar ook als voorlichtings- en vormingsproject voor volwassenen.
Hoe verder?

Met de afsluiting van deze vijfjarige pilotperiode was het plan om de zes ontwikkelde leerarrangementen met de tien educatieve evenementen te borgen en professioneel uit te werken met 4 leerkrachten. Die laatste werden door de 2 schoolbesturen beschikbaar gesteld voor een aantal uren. Door het schriftelijk uitwerken van het lesmateriaal in lesbrieven en ander materiaal zoals leskisten wilden we bereiken dat de scholen zoveel mogelijk de activiteiten zelf zouden uitvoeren. In 2018 vertrok burgemeester Mirjam van `t Veld en kwam een interim-burgemeester Bas Eenhoorn dat het einde van het scholenproject betekende. Er volgde een vvd-beleid waarin het beleid van burgemeester Mirjan van `t Veld werd afgebroken. De ambtenaren van de gemeente die het haar moeilijk hadden gemaakt omdat zij vaak aansloot bij goede initiatieven bij de burgers konden zo een einde maakte aan verschillende projecten zoals het scholenproject Ontmoeten & Herdenken. De projectleider Edu Dumasy kreeg in Den haag de opdracht om als directeur-bestuurder van de hindoeschool Vahon die in problemen verkeerde, weer orde op zaken te stellen. Het scholenproject in Amstelveen is tijdelijk gesopt maar elders in het land zoals in Amsterdam, Stichtse Vecht en ook in Den Haag werd het op een of andere manier voortgezet.

Daarbij kunnen de scholen altijd een beroep op ons doen. Samen met de schoolbesturen Amstelland en Amstelwijs zullen we nog nader bepalen op welke wijze we de scholen daarbij kunnen helpen. Dat kan in de vorm van lesbrieven, het toegankelijk maken van de (digitale) leskisten en het verzorgen van workshops op studiedagen of als schoolteamtrainingen zoals we in 2016 in Den Haag op een basisschool hebben gedaan.

Ook landelijk en in een tiental andere steden hebben herdenkingsorganisaties belangstelling getoond om dit project na te volgen aangepast aan de eigen lokale behoeften. Daarvoor hebben we een landelijke werkgroep `Ontmoeten- en (Her)denken’ opgericht die in 2015/ 2016 enkele keren bij elkaar is gekomen. Zo vindt er kruisbestuiving plaats tussen de verschillende initiatieven van betrokken vrijwilligersgroepen rond de oorlogsmonumenten. Daarbij streven we naar een mondiale benadering van de Tweede Wereldoorlog met uiteindelijk de herdenking van één Tweede Wereldoorlog. We maken dan ook deel uit van de landelijke werkgroep 1 WO2 waarvoor we succesvol in 2017 een workshop in Diemen hebben verzorgd.

Overleg met Indië herdenkingen in andere steden zoals Deventer, Amsterdam Zuidoost en Tilburg.

Twee gepensioneerde schooldirecteuren (Edu Dumasy en Evert de Graaf) bepaalden in de pilotperiode augustus 2013 t/m 2017 het beleid in samenspraak met de leerkrachten, schoolbesturen, vrijwilligers en lokale politici. Zowel de gemeente als de schoolbesturen lieten de scholen daarbij vrij om de voor hen passende onderwijsactiviteiten te bepalen gerelateerd aan de thema’s Ontmoeten en Herdenken. Met ons scholenproject dat in feite een burgerinitiatief was, sloten we daarbij aan bij de beleidsnota’s diversiteitsnota Gastvrij Amstelveen, kwaliteitsimpuls onderwijs en `mensen maken Amstelveen’. Steeds legden we na uitvoering van de activiteiten naast evaluatienota’s en besprekingen ook aan de gemeente verantwoording af door in te spreken bij de raadscommissies op 16 april 2015 en 31 januari 2017. Onder leiding van burgemeester van `t Veld die proactief beleid maakte, was de opdracht van de gemeente steeds om meer scholen erbij te betrekken en lessen te verzorgen. In totaal hebben we met 15 scholen samengewerkt en meer dan 100 lessen / activiteiten verzorgd waarvoor lesvoorbereidingen werden gemaakt. Dus dit waren geen lesbrieven waarmee de docenten zelf de lessen konden verzorgen.

Discussie over de richting

Het vierde en vijfde pilotjaar (2016 – 2018) waren beoogd als overgangsjaren naar een nieuwe stichting waarbij formeel het Amstelveense Indië monument nog de eindverantwoordelijke zou zijn.

De oprichting van de nieuwe - door de gemeente bekostigde - stichting echter niet doorgegaan door verschil van inzichten tussen enerzijds de vrijwilligers van het scholenproject waarvan projectleider Edu Dumasy de woordvoerder was en anderzijds de voorzitter van deze beoogde nieuwe stichting.

Er waren verschillen in:

  • li>Tempo: na meer dan een jaar (januari 2017 - februari 2018) was het voorlopige stichtingsbestuur niet in staat gebleken de nieuwe stichting op te richten. Door de ambtelijke stroperigheid waarmee deze organisatie handelde ( 8 vergaderingen !) konden een aantal activiteiten niet doorgaan en ook niet snel worden ingespeeld op nieuwe situaties en behoeften in de samenleving.
  • Deskundigheid en betrokkenheid: in het vier personen tellende stichtingsbestuur was wel deskundigheid op het gebied van cultuureducatie en voortgezet onderwijs, maar niet op het gebied van de geschiedenis van Amstelveen en het één Tweede Wereldoorlog concept (1WO2) over de Tweede Wereldoorlog wereldwijd w.o. Nederlands-Indië en actuele oorlogen. Het verzoek om extra bestuursleden aan te stellen die deze deskundigheid wel bezaten en waarvoor de burgemeester van `t Veld suggesties deed, werd zomaar afgewezen. Geen enkel bestuurslid was bovendien woonachtig in Amstelveen
  • Implementatie: door de traagheid en vele vergaderingen moest in 2017 de vierde Ontmoetings- en Herdenkingsdag al worden uitgesteld en nu dreigde dat ook weer in 2018 te gebeuren. Daar zouden wederom de leerlingen van drie scholen de dupe van zijn geworden. Aangezien met de vrijwilligers en de scholen reeds afspraken waren gemaakt en ook de schoolbesturen en Amstelveen Oranje het per se wilde laten doorgaan, was het vertrouwen tussen het nieuwe stichtingsbestuur en de achterban van vrijwilligers weg.
  • Doelstelling: pas na een jaar kregen we de doelstelling van de conceptstatuten voor ogen die afweek van de doelstelling die vanaf het begin van het project was geformuleerd. Zo missen we daarin aandacht voor de geschiedenis van Amstelveen en de Tweede Wereldoorlogen waardoor het thema `Herdenken’ dreigde te verdwijnen.

De beperkte - voor ons niet acceptabele doelstelling - van het nieuwe stichtingsbestuur i.o. omdat het niet met burgemeester van `t Veld was afgesproken:

Doelstelling van de vrijwilligersgroep en het Indiëmonument:

Het gevolg was dat de samenwerking werd opgezegd tussen het nieuwe stichtingsbestuur en de 40 vrijwilligers van het scholenproject Ontmoeten & (Her)denken. Daarmee moest ook de ontwikkelgroep van vijf docenten - die door de schoolbesturen werden beschikbaar gesteld - hun werkzaamheden die net opgestart waren, beëindigen. Een extra belemmering was er een nieuwe interim-burgemeester Bas Eenhoorn en een nieuw college van bestuur was gekomen die een ander beleid voerden dan de vertrokken burgemeester Mirjam van `t Veld.

Het ligt nu aan het nieuwe gemeentebestuur of deze in 2018 nieuw beleid gaat maken waarbij de schoolbesturen Amstelland en Amstelwijs zich hopelijk zullen aansluiten. Met inspraakgroepen over Historisch besef zoals op 11 juli 2018 probeert het nieuwe college nu nieuwe beleidsdoelen te formuleren waarbij we echter geconfronteerd worden met ambtelijke tegenwerking.

Toch is het scholenproject ondanks deze beleidsherformulering op verzoek van de schoolbesturen èn Amstelveen Oranje in 2018 doorgegaan. Zo werden nog de acties een Tas voor Aleppo eind 2017 en 2018 èn de Ontmoetings- en Herdenkingsdag van 5 juli 2018  georganiseerd. Net zoals in 2015 waarin bij die laatste activiteit onder leiding van een projectgroep zo'n 40 vrijwilligers actief waaronder oorlogsoverlevenden uit de Tweede Wereldoorlog.  Vanaf het schooljaar 2018 - 2019 is het Amstelveense project veranderd in een landelijk educatieproject met aandacht voor scholen maar ook als voorlichtings- en vormingsproject voor volwassenen.

 

Overleg met Indië herdenkingen in andere steden zoals Deventer, Amsterdam Zuidoost en Tilburg.

Regionale samenwerking

Sinds 2007 werken we samen met de stichting Dialoog in Actie in Amsterdam die we vanaf 2019 hopen verder uit te breiden in een vijfjarenplan.

meerjarenplan
Landelijke samenwerking

Sinds 2016 werken we samen met de Herdenkingsorganisaties in Stichtse Vecht (Breukelen) en wisselen we vrijwilligers uit. Ook andere steden hebben hun belangstelling getoond (zie afbeelding rechts)

Het scholenproject Ontmoeten & (Her)denken wil ondanks de stagnatie proberen met de drie steden samen te werken in een regionaal verband van de Amstellanden: Amstelveen, Stichtse Vecht (Loenen aan de Vecht, Breukelen en Maarsen) en Amsterdam. Daarvoor is een meerjarenplan ontwikkeld om: – de heemkundige leerarrangementen van Amstelveen aan te vullen met lesbrieven en leeractiviteiten die in de twee andere steden worden ontwikkeld waarbij we denken aan westerse en oosterse esoterische levensbeschouwingen. Ook willen we in Amstelveen de Amsterdamse onderwijsprogramma’s over LHBTI proberen te realiseren. – Hiaten in de leerstof voor de scholen in te vullen m.b.t. onderwerpen uit de Tweede Wereldoorlog en de nasleep daarvan in Europa, het Caribisch gebied en in Azië vooral in relatie tot Japan. Ook kan de Stichtse Vecht een lesbrief over Molukkers ontwikkelen. – De bereikte educatieve leerarrangementen toe te passen in een digitale omgeving van website en Apps, Qr-codes/ layars en virtual en augmented reality. – Het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden om vanaf 2018 het lesprogramma van de Wereldexpress te vervangen door lessen over discriminatie gerelateerd aan de Tweede Wereldoorlog wereldwijd. Hiermee hebben we een begin hebben gemaakt op de vierde Ontmoetings- en Herdenkingsdag van 5 juli 2018 in Bovenkerk. Landelijk willen andere steden samenwerken en ook de gemeente Amsterdam (beleidsnota Gedeeld Verleden) en de Oorlogsgravenstichting hebben belangstelling om via leerarrangementen aandacht te vragen voor de nationale erevelden in Nederland (zoals Loenen en de zeven erevelden op het Indonesische eiland Java). We willen eerst het thema Herdenken in relatie tot Indonesië / Nederlands-Indië verder landelijk te ontwikkelen via een project `Indisch-Molukse sporen naar de toekomst'. En deze daarna verder verbreden ook naar het thema `Ontmoeten'.
Balans houden

Op deze manier zullen we proberen de balans te bewaken tussen thema’s rond Ontmoeten en (Her)denken, tussen enerzijds de overdracht van (basis)kennis en anderzijds denkprocessen waaronder kinderfilosofie.

Zo proberen we ook aan te sluiten bij bestaande lesmethoden op het gebied van wereldoriëntatie zoals de Da Vinci methode. De scholen kunnen de leergebieden burgerschapsvorming, ontmoetingsonderwijs en levensbeschouwelijke vorming als algemene vorming (Bildung) dan op eigen wijze en selectief invullen met leerarrangementen en educatieve evenementen. Een dergelijk aanbod op maat is afhankelijk van de eigen beschikbare tijd, mogelijkheden en de visie van het schoolteam op burgerschapsvorming. Zo kunnen we door landelijke samenwerking waarbij we ook het 4-5 mei comité en landelijke Indische organisaties zoals het Indisch Herinneringscentrum erbij betrekken, de ontwikkelde lokale initiatieven met elkaar delen. Daarbij zoeken we ook naar nieuwe - zelfs digitale - vormen van herdenken over de Tweede Wereldoorlog. We zijn nu op zoek naar lokale en landelijke sponsors die dit mogelijk maken waarbij we zowel regionaal (met Amsterdam en Stichtse Vecht) en landelijk met zo'n acht steden willen samenwerken. Vandaar dat we in 2018 het Amstelveense scholenproject verbreed hebben tot een landelijk educatieproject.