Toekomst

Nieuwe plannen

Twee gepensioneerde schooldirecteuren (Edu Dumasy en Evert de Graaf) bepaalden in de pilotperiode  augustus 2013 t/m 2017 het beleid in samenspraak met de leerkrachten, schoolbesturen, vrijwilligers en lokale politici.  Zowel de gemeente als de schoolbesturen lieten de scholen daarbij vrij om de onderwerpen te bepalen rond de thema’s Ontmoeten en Herdenken. Het was een vorm van burgerinitiatief waarbij we aansloten bij de beleidsnota’s diversiteitsnota Gastvrij Amstelveen, kwaliteitsimpuls onderwijs en `mensen maken Amstelveen’. Naast evaluatienota’s en besprekingen leggen we aan de gemeente ook verantwoording af door in te spreken bij de raadscommissies op 16 april 2015 en 31 januari 2017 .

Het vierde pilotjaar (2016 – 2017) is een overgangsjaar naar een nieuwe stichting en formeel blijft het Amstelveense Indië monument formeel nog de eindverantwoordelijke zoals in de 3 pilotjaren daarvoor. Vanaf 2018 zal onder de landelijke Stichting Ontmoeten & (Her)denken het beleid door een stuurgroep worden bepaald van vijf personen o.l.v. de directeur van de muziekschool en volksuniversiteit Marcel Jansen.

Met afsluiting van deze vierjarige pilotperiode zullen de zes ontwikkelde leerarrangementen met tien educatieve evenementen worden geborgd en professioneel worden uitgewerkt met 4 leerkrachten die door de 2 schoolbesturen beschikbaar worden gesteld voor een aantal uren. Door het schriftelijk uitwerken van het lesmateriaal in heemkundige leerarrangementen en te stimuleren dat de scholen zoveel mogelijk zelf die zullen uitvoeren. Daarbij kunnen de scholen altijd een beroep op ons  doen. Samen met de schoolbesturen Amstelland en Amstelwijs zullen we nog nader bepalen op welke wijze we de scholen daarbij kunnen helpen. Dat kan in de vorm van lesbrieven, het toegankelijk maken van de (digitale) leskisten en het verzorgen van workshops op studiedagen of als schoolteamtrainingen zoals we in 2016 in Den Haag op een basisschool hebben gedaan.

 

Ook landelijk en in een tiental andere steden hebben herdenkingsorganisaties belangstelling getoond om dit project na te volgen aangepast aan de eigen lokale behoeften. Daarvoor hebben we een landelijke werkgroep `Ontmoeten- en (Her)denken’  opgericht die in 2015 / 2016 enkele keren bij elkaar is gekomen. Zo vindt er kruisbestuiving plaats tussen de verschillende initiatieven van betrokken vrijwilligersgroepen rond de oorlogsmonumenten. Daarbij streven we naar een mondiale benadering van de Tweede Wereldoorlog met uiteindelijk de herdenking van één Tweede Wereldoorlog. We maken dan ook deel uit van de landelijke werkgroep: 1 WO2.

Zo kunnen we door landelijke samenwerking  waarbij we ook het 4-5 mei comité en het Indisch Herinneringscentrum betrekken, de ontwikkelde lokale initiatieven met elkaar delen en komen tot nieuwe vormen van herdenken in de Tweede Wereldoorlog.

Overleg met Indië herdenkingen in andere steden zoals Deventer, Amsterdam Zuidoost en Tilburg.

Start landelijke samenwerking

Besloten is om in 2017 en 2018 onder een nieuwe Stichting Ontmoeten & (Her)denken allereerst met drie steden samen te werken in het regionaal verband van de Amstellanden: Amstelveen, Stichtse Vecht (Loenen aan de Vecht, Breukelen en Maarsen) en Amsterdam.

Daarvoor is een meerjarenplan ontwikkeld om:

– de heemkundige leerarrangementen van Amstelveen aan te vullen met lesbrieven en leeractiviteiten die in de twee andere steden worden ontwikkeld

– Hiaten in de leerstof voor de scholen in te vullen m.b.t. onderwerpen uit de Tweede Wereldoorlog en de nasleep daarvan in Europa, het Caribisch gebied en in Azië vooral in relatie tot Japan. Ook kan de Stichtse Vecht een lesbrief over Molukkers ontwikkelen.

– De bereikte educatieve leerarrangementen toe te passen in een digitale omgeving van website en App, Qr-codes / layars en virtual reality .

– Het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden om vanaf 2018 het lesprogramma van de Wereldexpress te vervangen door lessen over discriminatie gerelateerd aan de Tweede Wereldoorlog.

Tot slot zullen we de balans tussen enerzijds kennis en anderzijds denkprocessen waaronder kinderfilosofie, blijven bewaken en daarbij aansluiten bij bestaande lesmethoden op het gebied van wereldoriëntatie zoals de Da Vinci methode.  De scholen kunnen de leergebieden burgerschapsvorming, ontmoetingsonderwijs en levensbeschouwelijke vorming als algemene vorming (Bildung) zo op eigen wijze  – afhankelijk van beschikbare tijd en mogelijkheden – invullen met leerarrangementen en educatieve evenementen.

 

Evaluatie 4de pilotperiode en nieuwe plannen

Naast de financiële evaluatie van de subsidies van de twee schoolbesturen t.b.v. de lesbus wereldexpress en de bijdrage van het Indië-monument  heeft er zoals in de eerste 3 jaren een inhoudelijke evaluatie plaats gevonden.

Hiervan is een verslag gemaakt alsmede de plannen voor de nabije toekomst.